Ε Ρ Ω Σ   Π Α Λ Ι Μ Ψ Η Σ Τ Ο Σ

 


 P A L M S   A N D   M A N D R A K E S


 T H E  M A N D R A K E ’ S  V O I C E

 | 


C A R A M E L   A M E R


Θ Ε Σ Π Ι Σ 


Φ Ε Ρ Ε Ν Ι Κ Η


Α Ν Τ Ι Γ Ο Ν Η – Φ Ε Ρ Ε Ν Ι Κ Η – Τ Η Ρ Ε Υ Σ


Κ Ι Ρ Κ Η


 Η   Μ Ε Τ Α Φ Υ Σ Ι Κ Η   Τ Ο Υ   Ε Ρ Ω Τ Α


Τ Ο   «Μ Ε Τ Α»   Τ Η Σ  Τ Ρ Α Γ Ω Δ Ι Α Σ


Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Α   Μ Ο Ι Ρ Ο Λ Ο Γ Ι Α


Ψ Υ Χ Ρ Ο Ν  Π Υ Ρ


Σ Υ Μ Π Λ Η Ρ Ω Μ Α  Ε Ρ Ε Τ Η Σ 


ΑΠΟ ΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΗΣ ΜΟΝΑΧΗΣ ΕΛΟΪΖ ΣΤΟΝ ΜΟΝΑΧΟ ΑΒΕΛΑΡΔΟ